ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ RegioHub s. r. o.

I. Správce osobních údajů

 • Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je RegioHub s. r. o., IČO: 24145424, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Drtinova 557/10, PSČ 150 00 (dále jen „Impact Hub“).
 • Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. V rámci Impact Hubu se za osobní údaje považují vždy veškeré identifikační a adresní údaje, tj. především jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště či jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, fotografie, popis obchodních a zájmových aktivit.
 • Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která je zákazníkem Impact Hubu, tedy osobou, která ze své vlastní vůle využívá placených i neplacených služeb Impact Hubu nebo podporuje činnost či aktivity Impact Hubu (dále jen „člen“).

II.Rozsah zpracování osobních údajů

 • Impact Hub zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
  1. identifikační údaje osoby: jméno, příjmení, prostřední jméno, fotografie (v digitálním formátu), rok narození
  2. adresní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon
  3. údaje o pracovních aktivitách osoby: webová stránka, odkazy na veřejně dostupné profily osoby na sociálních sítích; pracovní zkušenosti
  4. názvy a kategorie projektů, na kterých se osoba podílí
  5. státní příslušnost
  6. preferovaný jazyk komunikace s obchodními partnery
  7. bankovní údaje – číslo účtu, kód banky
 • (dále jen „osobní údaje“)
 • Kromě shora uvedených osobních údajů Impact Hub zaznamenává a uchovává tzv. behavioriální údaje týkající se příznivce, kterými jsou zejména účast na akcích Impact Hubu, otevírání e-mailů zasílaných Impact Hubem, monitoring plateb, četnost podepisování online petic a jiné online a offline aktivity (dále jen „jiná data“).
 • Impact Hub může všechny tyto údaje dále propojovat s oprávněně zveřejněnými osobními údaji uvedenými o subjektu údajů ve veřejně přístupných zdrojích.

III.Shromažďování a zpracování osobních údajů

 • Impact Hub provádí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).
 • O poskytnutí osobních údajů může být požádán člen při prvním dobrovolném aktivním kontaktu s Impact Hubem, zejména v případě podepisování členské smlouvy nebo registrované účasti na akci (dále jen „první kontakt s Impact Hubem“).
 • Impact Hub je oprávněna shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná data subjektu údajů.
 • Impact Hub nepředá osobní údaje ani jiná data týkající se příznivce jinému správci. Impact Hub však může sdílet osobní údaje a jiná data s jinými členy v rámci registru členů (v případě, že to výslovně povolíte).

IV. Účel zpracování osobních údajů

Impact Hub jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje za účelem následné komunikace se členem prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence nebo zasíláním SMS v následujících záležitostech:

 1. informování o aktivitách Impact Hubu
 2. komunikace související s objednanými službami člena, fakturací
 3. zasílání newsletteru, informování o akcích a příležitostech pro zapojení člena do aktivit Impact Hubu
 4. dále za účelem předávání údajů (v případě, že toto výslovně povolíte a dochází ze strany člena k využívání dlouhodobých pronájmů a tarifů):

 5. spřízněným subjektům Hub, s.r.o., IČO 29021391 a RegioHub s. r. o., IČO: 24145424 v rámci neveřejného společného registru členů (dále jen „registru“)
 6. členům řetězce Impact Hub, kteří též povolili sdílení svých osobních údajů v rámci zařazení pro účely navazování obchodních příležitostí a kontaktování vhodných obchodních partnerů

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje člen Impact Hubu jako správci osobních údajů při prvním kontaktu s Impact Hubem podle čl. IV těchto Zásad.

VI. Doba udělení souhlasu

 • Člen uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, resp. do doby, než příznivce souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat nebo písemně či elektronicky prostřednictvím emailové adresy ostrava@impacthub.cz požádat o odstranění z Databáze. Po odvolání souhlasu Impact Hub zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány. Údaje související s platbami za služby poskytnuté Impact Hubem před odvoláním souhlasu vymazány nebudou.

VII. Přístup subjektu údajů k osobním údajům

 • Příznivce má od okamžiku zařazení do Databáze právo kdykoliv požádat Impact Hub o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě Impact Hub poskytne příznivci informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

VIII. Cookies

 • Internetové stránky Impact Hubu a Databáze mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek Impact Hubu, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující činnost subjektu údajů na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních těchto třetích osob. Cookies lze zablokovat v nastavení daného internetového prohlížeče.

IX. Kontakt

 • V případě dotazů či připomínek týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů lze kontaktovat Impact Hub na kontaktech uvedených na http://www.hubostrava.cz.